Безплатна доставка със Speedy при поръчка над 70лв.

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика за поверителност е надлежно утвърдена от  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД и е в сила от 25 май 2018 г. Моля, имайте предвид, че политиката за поверителност редовно ще бъде актуализирана, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимите закони.
Настоящата политика за поверителност Ви разкрива всичко, което трябва да знаете за това как„МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, ЕИК 130119698, със седалище и адрес на управление:  мгр. София, ж.к. Надежда, бл. 140, вх Б, ет.7  в ролята на Администратор, защитава личните данни, които обработва във връзка с Вас като субект на лични данни („Вашите лични данни“) и какви права имате във връзка с обработката на личните Ви данни.
Настоящата политика за поверителност предоставя общ преглед на най-разпространените дейности на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД  по обработка на Вашите лични данни. Моля, обърнете внимание, че някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност.

 • КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД  защитава Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и политиката ни за сигурност и неприкосновеност на информацията. „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД  прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане.

1.1. Какви категории лични данни събираме?
Като администратор на лични данни в дейността си събираме лични данни на клиенти, доставчици, бизнес партньори, експерти, потребители на уебсайтове, посетители в офисите и търговските ни обекти, участници в организирани от нас събития и др.
По-специално, личните данни, които събираме, включват следните категории лични данни:

 • обикновени лични данни, като име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес на доставка, позиция/работодател, банкова карта, дата на раждане, образование/професионално развитие (напр. ако сте експерт при участие в обществени поръчки) и др.;
 • данни за достъп до системи и приложения -когато получавате достъп до системите на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, администраторът може да събира информацията, необходима за достъп до системите и приложенията на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, като системен идентификатор, LAN ID, имейл акаунт, акаунт за незабавни съобщения, друго ID, системни пароли, дневници за дейността и електронно съдържание, произведено чрез системи на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД,

както и всякакви други категории лични данни, посочени в настоящата политика за поверителност или в други изявления, които сте получили.
Посочените в настоящата политика за поверителност категории лични данни са получени или пряко от Вас (например, когато предоставяте информация, за да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт, или пазарувате в нашите уебсайтове), или непряко от определени трети страни (напр. чрез технологията на уебсайта, от наши партньори – администратори на лични данни). Тези трети страни могат да включват публични органи, обществени уебсайтове и социални медии, както и доставчици.
Вие ни предоставяте личните си данни доброволно и няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни. Имайте предвид обаче, че ако не предоставите определена информация, може да не успеем да постигнем някои или всички цели, посочени в настоящата политика за поверителност, и може да не успеете да използвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни.

1.2. За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни?
„МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД използва Вашите лични данни само когато това се изисква за конкретни цели, както е обяснено в настоящата политика за поверителност. Целите, за които използваме Вашите лични данни са свързани с:

 • Предоставяне на нашите продукти и услуги.
 • Улесняване на комуникацията с Вас;
 • Финансово-счетоводна дейност;
 • Спазване на законовите изисквания, като например задължителни заявления, водене на отчети и задължения за докладване, извършване на одити, законови инспекции и други искания от държавни или други публични органи, административни и съдебни производства, като призовки, упражняване на законни права и средства за защита, водене на разследвания и спазване на вътрешни политики и процедури, защита, прилагане или защита на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, нейни служители, агенти и подизпълнители (включително изпълнение на съответните споразумения и условия за ползване), защита на безопасността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на продукти или услуги на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, или на обществеността, или защита срещу измами, или за целите на управление на риска;
 • Осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, защита на здравето и безопасността на служителите и посетителите, опазване на ИТ инфраструктурата, офис оборудване и друга собственост.
 • Операции и управление на ИТ и комуникационни системи, ИТ операции за сигурност, контрол на достъпа до съоръжения, управление на активите на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, непрекъснатост на работата и възстановяване след бедствие, съставяне на одиторски пътеки и други инструменти за отчитане, поддържане на записи, свързани с бизнес дейности и организиране на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД събития/семинари;
 • Прилагане на аналитични данни към бизнес операции и данни, за да се опише, прогнозира и подобри бизнес ефективността в  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД и/или да се осигури по-добра практическа работа на потребителите. По-конкретно, областите на анализа включват описателни анализи, прогнозни анализи, анализи, включващи физически лица (клиенти, бизнес контакти), използване на лични данни, анализи, управлявани от маркетинга.

„МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД обработва лични данни за посочените по-горе цели на следнитеправни основания:

 • Вашето свободно дадено съгласие;
 • изпълнение на договор, по който Вие сте страна, вкл. предварителни стъпки по Ваше искане (обработване на запитвания, офериране);
 • спазване на законово задължение на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД;
 • нашите легитимни интереси.

Ние няма да използваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ).

1.3. На кого ще предоставяме Вашите лични данни? Ще споделяме ли личните Ви данни с трети държави?
Ние можем да прехвърляме лични данни на следните лица, съобразно посочените цели на обработване:

Професионални съветници

 • счетоводители, одитори, адвокати, застрахователи, банкери и други външни професионални съветници във всички страни, в които работи  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД.

Доставчици на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД

 • лица, които предоставят продукти и услуги на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, като доставчици и поддръжка на информационни системи, търговски организации и асоциации и други доставчици на услуги.

Публични органи

 • лица, които регулират или имат юрисдикция по отношение на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, като регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични органи и съдебни органи.

Корпоративна/търговска сделка

 • трети страни - във връзка с всяко предложение за или действителна реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане на всички, или на част от бизнеса на „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД, активи или наличности (включително във връзка с производство по несъстоятелност или подобни процедури).
 • трети страни - във връзка с всеки предложен или действителен клиентски проект.

Тези трети страни могат да се намират в други държави. Преди да направим това, ние ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква от съответните закони за защита на личните данни и вътрешните политики на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД.
Понастоящем личните данни, които събираме, се обработват предимно в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.
Освен ако не сте уведомени по друг начин, всяко прехвърляне на лични данни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) на трети държави извън ЕИП ще се основава на решение за адекватност или ще се регулира от стандартните договорни клаузи. Всяко прехвърляне на Вашите лични данни, които не са свързани с ЕИП, ще се извършва в съответствие с подходящите международни механизми и стандарти за трансфер на данни.
Независимо дали  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД  действа в качеството си на администратор, който възлага на обработващ лични данни, или в качеството си на обработващ лични данни за друг администратор или съвместен администратор, при всяко положение съответните условия се обективират в писмен договор (споразумение) съгласно член 26 или член 28 от ОРЗД.

1.4. Как третираме „специалните лични данни“?
Терминът „специални лични данни“ се отнася до данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат, биометрични или генетични данни, данни за здравословното състояние или за сексуалния живот или ориентация на физическо лице.
Обикновено не събираме чувствителни данни (специални категории данни) чрез нашите сайтове или по друг начин. В ограничените случаи, в които може да събираме такива данни, ние ще направим това в съответствие с изискванията на закона и/или ще поискаме Вашето съгласие, например когато събираме здравна/медицинска информация като статус на инвалидност и хранителни изисквания/алергии в рамките на събитията, които организираме или спонсорираме.

1.5. Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?
Ние прилагаме организационни, физически и технически мерки за сигурност за всички лични данни, които обработваме. Разполагаме със съответните политики, процедури и насоки за поддържане на поверителността на данните, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни и обработката, която извършваме.
Прилагаме водещи мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни, което включва (но не само), факта, че  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД притежава сертификат съгласно ISO 27001, който потвърждава, че спазваме най-високите и строги стандарти за сигурност на информацията. Това е стандарт за сигурност, признат от Българския институт за стандартизация (БДС), който служи като международна сертификация, че  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД се придържа към най-високите и строги стандарти.
По отношение на използването от Ваша страна на нашите уебсайтове имайте предвид, че свободният характер на интернет предполага информацията и личните данни да се разпространяват по мрежи, които могат да бъдат достъпни и използвани от хора, различни от тези, за които данните са предназначени.

1.6. Колко време ще се запазват Вашите лични данни?
Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за изпълнение на целите, за които са били събрани. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следните критерии за запазване:

 • Запазваме данните Ви, докато имаме текущи взаимоотношения с Вас;
 • Ще запазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги;
 • Запазваме данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне съответствие с нашите законови и договорни задължения.

1.7. Какви права имате относно обработката на личните Ви данни?
Вие имате право (при обстоятелствата и при условията, и при спазване на изключенията, посочени в приложимото законодателство) да:

 • Поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас: това право Ви дава възможност да знаете дали обработваме лични данни за Вас и ако го направим, да получите информация за тях и копие от тези лични данни.
 • Поискате коригиране на личните Ви данни: това право ви дава възможност да коригирате личните си данни, ако те са неточни или непълни.
 • Възразите срещу обработката на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да поискате  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД да не обработва личните Ви данни.
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни:това право ви дава възможност да поискате изтриване на Вашите лични данни, включително когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите.
 • Поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни:това право Ви дава възможност да поискате  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД да обработва Вашите лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и с Вашето съгласие.

До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с длъжностното лице по защита на данните  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД . Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД  да обработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.
2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД?
2.1. Какви лични данни събираме?
„МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД събира лични данни чрез своите уебсайтове по два начина:

 • пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да си създадете профил, да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт) и
 • Непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).

Можем да събираме и обработваме следните лични данни:

 • Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашите уебсайтове (обикновени лични данни, като име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес на доставка, банкова карта). Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация, или онлайн покупки. Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните Ви данни са необходими, и как ще бъдат използвани. От Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите.
 • Ако се свържете с нас – по телефон, факс, чрез имейл, може да запазим запис от кореспонденцията.
 • Всички публикации, коментари или друго съдържание, които качвате или публикувате на уебсайт на  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД
 • Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.
 • Подробности за посещенията Ви в нашите уебсайтове, страниците, които преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижтеПолитиката за „бисквитки“по-долу за повече информация.

2.2. Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?
Нашите уебсайтове могат да включват:

 • Връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели;
 • Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Моля, проверете условията за ползване и декларациите (политиките) за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни.

2.3. Как използваме личните данни, които събираме от нашите уебсайтове?
Използваме лични данни за целите, описани в разделаЗа какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични даннипо-горе, например:

 • да изпълним Вашата поръчка;
 • да изпълни Вашите искания за статии, бюлетини или друго съдържание;
 • за проучвания и въпросници;
 • да персонализирате достъпа си в наш уебсайт;
 • да се свържем с Вас за маркетингови цели.

Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижтеПолитиката за „бисквитки“по-долу за повече информация.

 3. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ
В настоящия раздел е представена информация за това как  „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД използва „бисквитки“ и други подобни технологии на своите уебсайтове.
3.1. Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство.
3.2. Защо използваме „бисквитки“ и подобни технологии?
„Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят ефективно да навигирате между страниците, да запомните Вашите предпочитания и да подобрите практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.
3.3. „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД използва ли „бисквитки“ за маркетинг и анализи?
Може да използваме събраните от нашите „бисквитки“ данни, за да идентифицираме поведението на потребителите и да показваме съдържание и оферти въз основа на Вашия профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон.
3.4. Използваме ли „бисквитки“ от трети страни?
Някои „бисквитки“, които използваме, са от компании трети страни, като например Adobe Analytics, Facebook, Google, LinkedIn Analytics, за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за нашите уебсайтове. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове.
3.5. Как да процедирам, ако не желая „бисквитки“?
С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на Вашето устройство, както е обяснено по-долу.
Ако искате да премахнете съществуващите „бисквитки“ от устройството си, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това. Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на „бисквитките“ ще окажат влияние върху практическата ви работа в уебсайта, тъй като части от него може вече да не работят.

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". За промяна на настройките влезте тук Съгласявам се