Безплатна доставка със Speedy при поръчка над 70лв.

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД“, ЕИК130119698, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Надежда, бл. 140, вх. Б, ет. 7, наричано по-долу за краткостДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долуПОЛЗВАТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, на платформата за електронна търговия  http://meg-bw.com/ , наричана по-долу „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД“.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, жк. Надежда, бл. 140, вх. Б, ет. 7
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1528, жк. Дружба 1,  ул. „Мюнхен“ № 2
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1528, жк. Дружба 1,  ул. „Мюнхен“ № 2
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email:kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:www.kzp.bg
5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG130119698


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://meg-bw.com/ , чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
1.Да извършат регистрация и създаване на профил при пазаруване на едро за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3.Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от  платформата http://meg-bw.com/ ;
4.Да извършват  плащания във връзка със сключените договори, чрез наложен платеж при получаване на пратката.
5.Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ ;
6.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ чрез интерфейса на страницата на http://meg-bw.com/ , достъпна в Интернет;
7.Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата http://meg-bw.com/ в Интернет;
8.Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4.Доставчикът в платформата http://meg-bw.com/ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1)Ползвателите сключват с Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://meg-bw.com/ . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2)По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата http://meg-bw.com/ се задължава да организира доставката чрез интерфейса в платформата. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора към Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ .
(3)Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата http://meg-bw.com/ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата http://meg-bw.com/ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата http://meg-bw.com/ . В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.
Чл. 6. (1)Ползвателят и Доставчикът в платформата http://meg-bw.com/ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА http://meg-bw.com/
Чл. 7. (1)При пазаруване на едро в платформата на http://meg-bw.com/ Ползвателят (търговецът) трябва да създаде свой профил чрез регистрация на данните на фирмата, която представлява.  Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Ползвателя.
(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ , съобразно посочената в него процедура.
(3)С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Завърши поръчката", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 (4)При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8.(1)Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата http://meg-bw.com/, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата http://meg-bw.com/ стоки.
(2)В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия с момента на финализиране на поръчката.
Чл. 9.Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата http://meg-bw.com/ по следната процедура:
(1)Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата http://meg-bw.com/ .
(2)Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3)Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
(4)Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5)Потвърждение на поръчката;


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1)Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2)Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
Чл. 11.При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.


VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕИ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
Чл. 12.Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в http://meg-bw.com/ , може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 13. (1)Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ са определени в профила на всяка стока в платформата http://meg-bw.com/.
(2)Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ в профила на всяка стока в платформата http://meg-bw.com/ .
(3)Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата http://meg-bw.com/ и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката.
При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:
- начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;
- да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;
- да не предоставя подаръци към следващите поръчки на Ползвателя;
- да отказва "Ценовата защита", в случай, че Ползвателят се позове на нея.
(4)Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата http://meg-bw.com/.
(5)Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата http://meg-bw.com/ преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6)Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителитеи Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата http://meg-bw.com/ или електронна поща.
Чл. 14. (1) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура,приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).
(2)При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.
(3)При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 15. (1)Доставчикът в платформата http://meg-bw.com  предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2)Доставчикът в платформата http://meg-bw.com  има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това
(3)Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата  http://meg-bw.com/има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата http://meg-bw.com/.
(4)Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата http://meg-bw.com/има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата http://meg-bw.com/.
Чл. 16. (1)Във всеки момент, Доставчикът в платформата http://meg-bw.com/ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2)В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата http://meg-bw.com/ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли"


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1)Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата http://meg-bw.com/, като датата на последната им редакция се записва в чл. 27 от тези Общи условия.
(2)Доставчикът в платформата http://meg-bw.com/ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А)след публикуването им на сайта наДоставчика в платформата http://meg-bw.com/ и ако Ползвателят, който вече е приел предходната редакция, не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
Б)с изричното имприемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата http://meg-bw.com/
Чл. 18.Доставчикът публикува тези общи условия на адресhttps://www.meg-bw.com


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 19.Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата http://meg-bw.com/се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
Чл. 20.Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата http://meg-bw.com/ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 21.Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 22. (1)Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2)Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на http://meg-bw.com/и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3)Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4)Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата http://meg-bw.com/.
Чл. 23. (1)Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2)Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


XII.РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 24. (1)Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адрес:София 1528 ул.Мюнхен №2
(2)Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от „МЕГ- ЧЕРНО И БЯЛО“ ООД“, единствено при условие, че продуктът е изпратен от офис на куриерска фирма Спиди до адрес: гр. София, кв. Дружба 1 ул.Тирана №14-16 до Езерото, Пазар Класик.
(3)Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и клиентът заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:
- Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.
- Нарушена цялост на гаранционните стикери.
- Идентификационният номер на продукта (IMEI-номер), серийният номер или дата-кодът, ако има такива, са били премахнати, заличени, увредени или са нечетими по какъвто и да е начин.
- Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности.
- Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. (1)Ползвателят и Доставчикът в платформата http://meg-bw.com/ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2)Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 26.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27.Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2023 г
Чл. 28.Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени, приложена им е друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка. Отстъпки и промоции не се комбинират една с друга.

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". За промяна на настройките влезте тук Съгласявам се